onze aanpak

De wens van onze klanten staat voorop. Met hun visie en onze hulp bereiken we het gewenste resultaat.

Onze aanpak bestaat uit de volgende zes stappen:

 1. Vrijblijvend gesprek
 2. Maken van Voorlopig Ontwerp
 3. Uitwerking van Definitief Ontwerp
 4. Samenstellen van Uitvoeringsontwerp
 5. Schrijven van het bestek
 6. Begeleiding tijdens de bouw

1. Vrijblijvend gesprek

Het begint met een vrijblijvend en informeel gesprek. Tijdens dit gesprek inventariseren we wat er nodig is om tot uw gewenste eindresultaat.  te komen. Daarna geven we advies over hoe dit te bereiken en wat er eventueel nodig is om hier te komen. 

Ons schetsblok komt hier goed van pas. Dit om uw wens alvast in grote lijnen op papier te krijgen en ziet u wat wij in ons hoofd hebben. De schetsen en aantekeningen kunnen een indruk geven van de te realiseren plattegrond, de toekomstige doorsnede of eventuele uit te voeren detailoplossingen. 

Goed om te weten: 

 • Een goede inventarisatie van wensen is nodig om eventuele miscommunicatie in een later stadium te voorkomen. 
 • Mocht het zo zijn dat onze hulp niet nodig is om tot het resultaat te komen, dan zijn uiteraard geen kosten aan het eerste gesprek verbonden. 

2. Maken van Voorlopig Ontwerp

Na een goed beeld te hebben gekregen van wat u wilt, gaan we aan de slag. Het begint bij het maken van een Voorlopig Ontwerp. Deze bestaat uit een indruk in 3D, gekleurde gevelaanzichten, tekeningen van de plattegrond met afmetingen van de ruimtes, een doorsnede-tekening van het gebouw en een getekende situatie op grotere schaal. Deze uitwerkingen kunnen wij u via de post of per e-mail doen toekomen. 

U krijgt met het Voorlopig Ontwerp, of V.O., een duidelijk beeld van onze interpretatie van uw wens. Toch wordt in de meeste gevallen wordt het V.O. gewijzigd. Dit omdat het niet geheel overeenkomt met wat u voor ogen heeft of u komt door het V.O. tot een ander inzicht in de gewenste vormgeving. 

Dit is een normale gang van zaken. Daarom voeren wij na overleg uw wijzigingen door. 

3. Uitwerking van Definitief Ontwerp

Samen met uw aanvullingen starten we met het uitwerken van het Definitieve Ontwerp. Het D.O. is concreter en gedetailleerder dan het V.O. en geeft een goede en realistische indruk van uw visie. Zo toont het 3D-model de kleuren en structuur van de gekozen materialisatie, zijn alle tekeningen voorzien van maatvoering en zijn bouwkundige details aan het ontwerp toegevoegd. 

Tijdens deze fase worden adviezen van de constructeur verwerkt. Ook worden aanbevelingen van bouwfysische adviseurs doorgevoerd zodat dagelijks comfort in het bouwwerk is gegarandeerd. 

Na uw goedkeuring is het plan hiermee klaar voor toetsing door de gemeente en welstandscommissie. 

4. Samenstellen van Uitvoeringsontwerp

Na het D.O. wordt het Uitvoeringsontwerp samengesteld. Deze tekeningen zijn de basis voor de uitvoering; een aannemer weet hiermee precies wat hij dient te maken.

Want naast de tekeningen van de eerdere fases bevat het U.O. ook constructieve tekeningen. Deze tonen de fundering, de te leggen vloeren, de op te richten staalconstructie, en overige constructieve voorzieningen die dienen te worden getroffen. De berekeningen die horen bij deze tekeningen worden ook door ons geleverd. 

Ook worden lijsten geleverd met daarop een indruk van de hoeveelheden materiaal die benodigd zijn voor realisatie. De lijsten kunnen leiden tot een verlaging van de bouwkosten, omdat de aannemer precies weet wat hij tot de aanneemsom moet rekenen. De gegevens op de lijsten komen overeen met wat door ons is getekend; dit dankzij onze geavanceerde software. 

Het verzorgen van de door de gemeente vereiste bouwfysische input hoort bij het Uitvoeringsontwerp. Daarmee zijn gedekt:

 • De berekening van de EPC 
 • De toetsing van het gebruiksoppervlak aan het verblijfsgebied 
 • De berekening van de ventilatiebalans
 • Het opgeven van ventilatievoorzieningen 
 • En het bepalen van de equivalente daglichtoppervlakte. 

5. Schrijven van het bestek

Het bestek, de beschrijving van het uit te voeren werk, vormt samen met het Uitvoeringsontwerp een contractstuk. Dit contractstuk tussen opdrachtgever en aannemer is leidend gedurende de bouw. 

Het schrijven van het bestek is verantwoordelijk werk omdat er geen fouten mogen worden gemaakt. Fouten of een te beperkte omschrijving, zorgen voor een hogere kostprijs na ondertekening van dit contract. Dit omdat een aannemer krijgt betaald voor wat in het bestek staat vermeld; al het meerwerk door hiaten in het bestek worden in rekening gebracht.

6. Begeleiding tijdens de bouw

Na de fase van aanbesteding start onze begeleiding tijdens de realisatie van uw bouwwerk. Onze hulp bestaat uit:

 • Het in overleg afstemmen van de startdatum van bouwen
 • Dienen als vast aanspreekpunt ter coördinatie van de bouw
 • Het samen met u, voorzitten van bouwvergaderingen
 • Sturen op basis van de inhoud van bestek en het Uitvoeringsontwerp
 • Optreden als opzichter ter bewaking van de kwaliteit van bouwen
 • Ingrijpen bij nalatingen van de uitvoerende partij
 • Verzorgen van de oplevering van het bouwwerk

Ook na oplevering van uw bouwwerk kunt u op ons rekenen. Bij eventuele geschillen tussen u en de aannemer, binnen en na afloop van de onderhoudstermijn, treden wij graag op als deskundige partij. Een oplossing is daarmee binnen handbereik!